А.Эрдэнэдулам

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

А.Эрдэнэдулам нь 5391 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.