Ч.Мажигсүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Мажигсүрэн нь 10928 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.